Tapu kütüğünde bulunması zorunlu olmayan nüfus bilgilerinin (doğum tarihi vs.) ilavesi veya düzeltilmesinin dava yoluyla istenemeyeceği, tapunun tesciline dayanak yapılan işlemde düzeltmeyi gerektirir bir hata yapılması halinde bu hatanın Tüzüğün 87. maddesi uyarınca ilgilisinin başvurusu üzerine o maddedeki konular araştırılarak tapu sicil müdürlüğünce düzeltilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "tapu kaydının düzeltilmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 27.10.2011  gün ve 2011/157 E., 2011/233 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili ta ...