Ortağın yenilik doğurucu nitelikteki istifa iradesini noter vasıtasıyla kooperatife duyurması ortaklıktan çıkmanın gerçekleşmesi için yeterli olup, yönetim kurulunun, istifanın kooperatifin tasfiye halinde olduğundan bahisle geçerli olmadığına dair kararının hukuki bir değeri bulunmadığından istifadan sonraki tarihlere dair aidat taleplerinden davalının sorumlu tutulamayacağı-

Taraflar arasındaki "itirazın iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 6. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.9.2011 gün ve 2011/499 E.,2011/1304 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilm ...