Acentelik sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasına dayalı portföy tazminatı, haksız fesih tazminatı ve diğer alacak kalemleri ile manevi tazminat talebine-

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 11.09.2018 tarih ve 2016/99 E. - 2018/877 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adli ...