6100 sayılı HMK'nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 gününden sonra mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılan davalara bakmakla görevli mahkemenin de Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu-

Dava; Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 9.8.2004 tarih ve 2004/543 Esas-2004/494 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç usule ve yasal düzenlemelere uygun değ ...