6100 sayılı HMK’nun geçici 3.maddesi uyarınca uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK 429.maddesine göre Yargıtay ilgili dairesi temyiz edilen kararı bozarsa, davayı, kararı vermiş olan mahkemeye veya uygun göreceği diğer bir mahkemeye göndereceği, mahkemece, temyiz edenden 434'üncü madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar vereceği, eski kararında direnirse, bu kararın gerekçesi genişletilmiş olsa bile, direnme kararının temyizi halinde temyiz incelemesinin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca yapılması gerekeceği-

Taraflar arasındaki "Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Malazgirt Kadastro Mahkemesince davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 11/12/1990 (12/05/2012 ek karar) gün ve 1989/889 E., 1990/111 K.  sayılı ...
Aynı doğrultuda