Davalı tarafın kullanmakta olduğu işyerinin bir bölümündeki dükkanların ön bahçesindeki faaliyetini ortadan kaldırmak, sınırlamak veya bu sonuçları doğuracak şekilde tedbir kararı vermek davalı tarafın ticaret özgürlüğünü kısmen ortadan kaldıran ve onun ticaretini sınırlayan telafisi mümkün olmayan durumlar yaratan bir uygulama mahiyetinde olup; yönetim planınca davalı tarafa tahsis edilen bahçedeki faaliyetin geçici olarak dahi durdurulmuş olmasının aşağıda değinilen mevzuat karşısında kabul edilemez bir uygulama olduğu-

Taraflar arasındaki “müdahalenin men'i ve tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Muğla Sulh  Hukuk Mahkemesince davanın  kabulüne dair verilen 18.02.2010 gün ve 2007/1100 E-2010/121 K sayılı kararın incelenmesi davalı şirket vekilince i ...