• 538 sayılı Kanuna ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi

     «21. maddede yapılan tadilât, doğrudan doğruya makbuz mukabilinde yapılacak tebliğleri bugünkünden farklı olarak artık alâkalının muvafakatına bağlı tutmamaktadır. İsviçre’de de bu kabil tebligatta alâkalının muvafakatı aranmamaktadır.

    İpotek senetlerinde gösterilen adreslere haklı bir kıymet izafe edilmesi ve adres değişikliklerinin takibi uzatması gibi suistimallere mahal vermemesi için borçlu adres değiştirdiğini noter marifetiyle alacaklısına tebliğ ettirmedikçe tebligatın esas adrese yapılabilmesini temin sadedinde, bu hale de Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin teşmili cihetine gidilmiştir. İlâmların infazının adres değişiklikleri yüzünden güç bir hale gelmemesi içinde aynı esas ilâmlar hakkında da kabul edilmiştir. Bundan başka ilâm, ilâm hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı adresini değiştiren borçlu adres değişikliğini noter marifetiyle alacaklısına bildirdiği halde eski adrese tebligat yaptırıp Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinden istifade eden alacaklının, borçlunun bu yüzden uğradığı zararlardan %15 fazlasiyle mesul olacağı ve bu mes’uliyetin de umumi mahkemelerce tâyin edileceği maddenin son fıkrasında tasrih edilmiştir.»


  • C. Senatosu, Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu Gerekçesi

     «Bu maddenin ikinci fıkrası ile ilâmda ve ilâm hükümlerinde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresini değiştiren borçluya yüklenmiş olan mükellefiyet alacaklıya da yüklenmiş ve son fıkrada hukuki müeyyideden başka cezayi müeyyidenin de kabul edilmesi uygun görülmüştür.»