Takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilmesi-

İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması gerektiği- Borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden alacaklılar belirlenmeden ve anılan alacaklıların muvafakatı alınmadan doğrudan takip alacaklısı İİK'nun 120/2. maddesi gereğince yetki belgesi verilmesinin doğru olmadığı- Mahkemece, borçlu hakkında takip yapan ve şikayete konu alacak üzerine konulan hacze iştirak eden başkaca alacaklı olup olmadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre, icra müdürlüğünce yetki belgesi verilip verilemeyeceği hakkında karar verilmesi gerektiği-

"...Şikayetçi G... İnş. San. ve Tic. Ltd Şti.'nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Şikayetçi vekili icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı Cihan.. tarafından borçlu İbrahim.. hakkında Bodrum 1. İcra Müdürlüğü'nün 2015/1663 E. sayılı dosyası ile yapılan takip sırasında, ilgili icra müdürlüğünce İİK'nun 120/2. maddesi gereğince verilen 22.01.2016 tarihli takip yetkisi uyarınca, alacaklı Cihan.. tarafından müvekkili şirket hakkında Bodrum 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/987 E. sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi başlatıldığını ve taraflarına icra emri gönderildiğini, icra müdürlüğünün alacaklıya takip yetkisi verilmesine ilişkin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, yetki belgesinin ve bu belgeye dayalı olarak Bodrum 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/987 E. sayılı dosyasından başlatılan icra takibinin ve emrinin iptaline, bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde icra takibine konu edilen Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/6 E. - 2016/285 K. sayılı ilamının taraflarınca temyiz edilmesi nedeniyle, tehiri icra kararı alabilmek için hangi icra dosyasına teminat mektubu sunulacağının belirlenmesine karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, açılan davanın kısmen kabulü ile Bodrum 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/996 E. sayılı icra takibinin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 120. maddesinde, “Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmayan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar. Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartıyla üzerilerine alabilirler. Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, icra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK' nun 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması şarttır. Somut olayda ise, şikayet dilekçesinde, borçlu İbrahim.. hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden alacaklılar belirlenmeden ve anılan alacaklıların muvafakatı alınmadan doğrudan takip alacaklısı Cihan..'a İİK'nun 120/2. maddesi gereğince yetki belgesi verilmesi doğru bulunmamıştır.

O halde, mahkemece, borçlu İbrahim.. hakkında takip yapan ve şikayete konu alacak üzerine konulan hacze iştirak eden başkaca alacaklı olup olmadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre, icra müdürlüğünce yetki belgesi verilip verilemeyeceği hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir..."

12. HD. 29.04.2019 T. 7220/7006

İİK. mad. 120  "Ödeme yerine alacakların devri" - İçtihatlar için tıklayın.