Bağışlamadan rücu hukuki nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi-

Resmi akitte temlikin şartsız bağış olduğu yazılsa da, mülkiyetin naklinin dayanağını teşkil eden idari karar veya sair belgelerden temlikin koşula bağlandığı anlaşılabiliyorsa bu olguların dikkate alınması, bu itibarla, tarafların gerçek iradelerinin ve bağışlayanın asıl amacının ortaya çıkarılması gerektiği- Protokol başlıklı belgede dava konusu taşınmazın TSE hizmet binasının inşası için davalıya hibe edildiğinin vurgulandığı ve davalı İdarenin, TSE hizmet binasının faaliyet göstermesi için kendisine temlik edildiği anlaşılan dava konusu taşınmazdan taşındığı ve taşınmazın dava ve keşif tarihleri itibariyle kullanılmadığı anlaşıldığından, bağışın koşullu olduğu ve "TSE hizmet binasının ... iline taşınması sonucunda" koşulun yerine getirilmediği gözetilerek "bağışlamadan rücu hukuki nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemine" ilişkin davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-

Davacı, kiremit ve tuğla sanayisinin T.lu bünyesinde gelişmesi için faaliyet gösteren bir dernek olduğunu, davalı TSE ile imzalanmış 17.01.2000 tarihli protokol ile dava konusu taşınmazı davalıya bağışladığını, protokole uygun olarak devir işleminin yapıldığını, bu bağış işlemindeki amacın davalı Kurumun özellikle tuğla ve diğer her türlü ARGE faaliyetlerindeki test ve muayene işlerinin yapılması ile T.lu'nun tuğla konusunda merkez haline gelmesinin sağlanması olduğunu, protokole göre, Derneğin taşınmazdaki binada kira ödemeksizin kullanacağı ofisinin bulunacağını ancak binanın TSE tarafından kullanılırken Derneğin taşınmazdan tahliyesinin istendiğini, sebep olarak binanın tamamen akredite olacağı ve binanın bir bütün halinde TSE faaliyetlerine ayrılacağının belirtildiğini, binanın tamamen TSE faaliyetlerine ayrılacağı inancı ile binanın tahliye edildiğini, ancak davalı Kurumun binayı tamamen boş bıraktığını, binanın Derneğin bağış iradesinin dışında atıl vaziyette durduğunu ileri sürerek, ... ada ... parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir...

Devamı için tıklayınız...