TEİAŞ- RES Katkı Payı Anlaşması- RES katkı payı- Adli yargı-

TEİAŞ'ın hukuki statüsünden bağımsız olarak, anlaşmanın imzalanmasından sonra TEİAŞ'a tanınan imtiyazlı bir yetkiden, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme, denetleme, cezai işlem tesis etme veya tek taraflı feshetme gibi üstün bir kamu gücünden söz etmenin mümkün olmadığı- Anlaşmada tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin bulunduğu, tarafların bununla bağlı olduğu, uyuşmazlığın anlaşma öncesindeki yarışma ihalesi sürecine ilişkin olmadığı gözetildiğinde, anlaşma hükümleri çerçevesinde özel hukuk sözleşmesi niteliğindeki RES Katkı Payı Anlaşması'nda düzenlenen RES katkı payı bedelinden kaynaklı davanın adli yargı yerinde görülmesi gerektiği-

"... Davacı vekili, müvekkili Şirketin davalı TEİAŞ'ın Rüzgar Enerji Santrali Bağlantı Hakkı İhalesine katıldığını, verdiği teklif ile ihaleyi kazandığım ve taraflar arasında 24/10/2011 tarihinde "Res Katkı Payı Anlaşması"(Sözleşme) imzalandığım, devam eden süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan(EPDK) Kocalar Res Projesi için lisans alındığını, kurulu güç artırımı yapıldıktan sonra RES Katkı Payı Anlaşmasının 19/08/2020 tarihinde revize edildiğini; davalı TEİAŞ'ın, müvekkili Şirketin lisansı kapsamında ancak hatalı bir şekilde hesapladığı 15.441.061,29 TL tutarındaki Res Katkı Payını, 21/01/2022 tarih TEE2022015800310 numaralı fatura ile müvekkilinden talep ettiğini, müvekkilinin faturadaki bedelin hesaplanma yöntemine 04/02/2022 tarihli yazı ile itiraz ettiğini ancak sözleşmeye ve yönetmeliğe bağlı yaptırımlara uğramamak için fatura bedelinin tamamını ihtirazi kayıt ile ödemek zorunda kaldığını ifade ederek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, TEİAŞ'ın 21/01/2022 tarihli, TEE2022015800310 fatura numaralı 15.441.061.29 TL bedelli faturası gereğince, ihtirazi kayıtla fazla ödenen 9.878.616,83TL'nin ödeme tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır..."

Devamı için tıklayınz…