İcra edilen ilam hükmünün bozulması- Eski hale iade- Paranın iadesine ilişkin muhtıra- Temerrüt- Faiz

İcra edilen ilam hükmünün bozulması halinde, ödeme yapan kişinin borçlu olmadığının ancak kesinleşen bir ilamla belirlenmesinden sonra icranın eski hale iade edilebileceği- Alacaklı (iade borçlusu) tarafından tahsil edilen paranın iadesine ilişkin muhtıranın alacaklıya tebliğ edildiği tarihte temerrüt gerçekleştiğinden, borçlunun (iade alacaklısı) ancak bu tarihten itibaren yasal faiz isteyebileceği-

"...İİK’nun 40/2. maddesi; “Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtay'ca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur” hükmünü içermektedir.

İİK’nun 40/2. maddesinde; icra edilen ilam hükmünün bozulması halinde, ödeme yapan kişinin borçlu olmadığının ancak kesinleşen bir ilamla belirlenmesinden sonra icranın eski hale iade edilebileceği açıklanmıştır. Bu madde gereğince, borçlu (iade alacaklısı), alacaklı (iade borçlusu) tarafından tahsil edilen paranın iadesine ilişkin muhtıranın alacaklıya tebliğ edildiği tarihte temerrüt gerçekleştiğinden, ancak bu tarihten itibaren yasal faiz isteyebilir.

O halde, ödenen alacak miktarına ancak muhtıranın tebliğ tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğinden, mahkemece, muhtıranın faiz yönünden düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, tümden iptaline hükmolunması isabetsizdir....

12. HD. 14.01.2019 T. 5141/123

İİK. mad. 40 “ İcranın iadesi” İçtihatlar bölümü için tıklayın.