Arsa üzerine kurulan ipotek- Arsa üzerine yapılan fabrika binası- Fabrika binası içindeki menkuller- Mütemmim cüz- Teferruat-

Üzerinde ipotek kurulmuş bulunan taşınmazın tapuda arsa olarak kayıtlı bulunması ve daha sonra üzerine bina (fabrika binası) yapılmış olması halinde, arsa üzerindeki ipoteğin bu fabrika binasını da kapsayacağı, ancak arsa üzerindeki ipoteğin fabrika binası içinde bulunan menkulleri (makineleri) mütemmim cüz ve teferruat olarak kapsamayacağı- Fabrika binası, ipotekli arsanın mütemmim cüzi sayılsa da, fabrika binasının teferruatı niteliğinde bulunan menkullerin (makinelerin), arsanın teferruatı sayılamayacaklarından bunların başka alacaklılar tarafından haczedilip satılmasında bir usulsüzlük bulunmadığı-

“...Değerlendirme

TMK'nın 862.maddesinde gayrimenkul(taşınmaz) rehninin taşınmazın bütünleyici parçaları ve eklentileri ile yükümlü kılacağı düzenlenmiştir. Bu kabul fabrika -otel gibi vasıflarla tapuda kayıtlı taşınmazların ipotek edilmesi hali içindir. İpotek arsa/tarla gibi vasıflarla kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulmuş ise ancak bu taşınmazların bütünlüğü bozulmadan ayrılamayan bütünleyici parça ve eşyalar rehin kapsamında sayılır. Bunlardan başka taşınmazın bütünlüğü bozulmadan ayrılabilen eşya ve parçalar taşınmaz kapsamında olmayıp taşınmazdan ayrı haczedilip satılabilir.

Somut olayda, şikayetçi üçüncü kişi tarafından kendi adına ipotekli olduğu iddia edilen 2567 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz tapuda arsa vasfı ile kayıtlı olup rehin sadece üzerinde fiilen kurulu olduğu iddia edilen fabrika binasını kapsar…”

Devamı için tıklayınız…