Kıymet taktirine itiraz- İcra mahkemesince daha düşük kıymet bulunması- İhalenin feshi-

Borçlu vekilinin icra müdürlüğünce belirlenen değerin düşük olduğunu ileri sürerek kıymet taktirine itirazı sonucu icra mahkemesince daha düşük kıymet bulunarak itirazın reddine karar verilmesi halinde, satışın icra müdürlüğünce belirlenen değer yerine icra mahkemesince belirlenen daha düşük değer üzerinden yapılmasının usulsüz olacağı-

"...İİK'nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış, aynı Kanun'un satış kararı tarihi itibariyle uygulanması gereken 115. maddesinde; "Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir" hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan; kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararlar kesin olmakla birlikte anılan hükümler ihalenin feshi aşamasında incelenebilir.

Somut olayda; icra müdürlüğünce 01.3.2017 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucu ihalesi yapılan menkule KDV hariç 246.000,00 TL değer biçildiği, borçlu vekilinin belirlenen değerin düşük olduğunu ileri sürerek kıymet taktirine itirazı sonucu Alanya 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 11.7.2017 tarih ve 2017/290 E. - 2017/480 K. sayılı kararı ile menkulün değerinin KDV hariç 240.000,00 TL olduğunun tespiti nedeniyle itirazın reddine karar verildiği, satışın ise mahkemece belirlenen bu değer üzerinden yapıldığı ve 120.600,00 TL bedelle ihale edildiği anlaşılmaktadır. Bu hali ile borçlunun kıymet takdirine itirazı üzerine mahkemece itirazın reddi yönünde borçlunun aleyhinde hüküm tesis edilmiş olmakla, icra müdürlüğünce belirlenen değer yerine icra mahkemesince belirlenen değer üzerinden ihale yapılmasının usulsüz olduğunun kabulü gerekir. Bununla birlikte; şikayete konu menkulün icra müdürlüğünce belirlenen 246.000,00 TL muhammen değerden satışa çıkartılması gerekip, ihalenin 120.600,00 TL bedelle gerçekleştirildiği nazara alındığında ise, ihale bedelinin İİK'nun 115. maddesinde yazılı muhammen değerin % 50'sini ve satış masrafını karşılamadığı görülmektedir.

O halde, ilk derece mahkemesince, şikayete konu 23.8.2017 tarihli menkul ihalesinin yukarıda açıklanan hususlar re'sen nazara alınarak feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir..."

12. HD. 11.04.2019 T. 4451/6230

İİK. mad. 128/a - İçtihatlar için tıklayın.

İİK. mad. 115 - İçtihatlar için tıklayın.

İİK. mad. 134 - İçtihatlar için tıklayın.