Tasarrufun iptali- Kredi sözleşmesinin teminatı olarak senet- Birden çok kredi kullanımı- Borcun doğum tarihi-

Borcun sıfırlandığı gün yeniden kredi çekilmesi ve kredi ilişkisinin hiç sekteye uğramadan devam etmiş olması gibi durumlar dikkate alındığında, her bir kredi sözleşmesinin fiilen birbirinin devamı olarak kabul edilmesi gerektiği, bu bağlamda kredi sözleşmesinin teminatı olarak senedin de önceden doğan borç ilişkisinin de teminatı kabul edilerek tasarrufun borcun doğumundan sonra yapıldığının kabulü gerektiği-

"....Mahkemece, kambiyo alacağının asıl borç ilişkisinden mücerret temel alacaktan bağımsız bir alacak olduğu, kambiyo alacağının temel ilişkiden doğan alacağın senede geçirilmesi olmadığı, kambiyo alacağının ifasına hizmet ettiği temel alacakla özdeş olmayıp kendine özgü varlığı bulunan bir alacak olduğu, asıl ilişkiden bağımsız başka bir borç olduğundan senedin 29/08/2014 olan düzenlenme tarihi tasarrufun iptaline konu taşınmazın 28/08/2014 olan satış tarihinden sonra olduğundan, davalı B.'in 18/09/2014 tarihinde banka genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borç bakiyesini sıfırlayıp 29/08/2014 tarihli kredi sözleşmesiyle ek teminatlar alınarak yeni bir kredi ilişkisine girilerek borç yenilendiği, buna göre borcun sıfırlandıktan sonra yeni ek kredi ilişkisinden önce yapılmış bir tasarruf tarihinden sonra doğan bir borç nedeniyle tasarrufun iptali davasının şartları oluşmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir...."

Devamı için tıklayınız…