Vekalet sözleşmesi- Akdi vekalet ücretinin hesaplanması- Islah- Keşif-

Vekalet sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen ''davanın neticelenmesi sonucu ortaya çıkan değer'' ibaresinden, davacı avukatların, davalı müvekkili adına takip ettiği dosyada, dava değeri olarak belirtilen ve mahkemece hüküm altına alınan ücretin anlaşılması gerektiği, yapılan keşif sonucu belirlenen ancak dava ıslah edilmediği için mahkemece hüküm altına alınmayan değer üzerinden akdi vekalet ücretinin hesaplanmış olmasının usul ve kanuna aykırı olduğu-

"... I. DAVA

Davacılar dava dilekçesinde özetle; davalı şirkete ait ... ili, ...ı ilçesi, ... Mahallesi, 2404 ada, 11 parsel ve 2405 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazlarla ilgili hukuki ihtilafın çözülmesi için davalı tarafından vekil tayin edildiklerini, söz konusu taşınmazla ilgili ... 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/211 Esas 2012/175 Karar sayılı dosyasında vekil olarak taraflarınca kısmi dava açıldığını, kısmi davanın davalı lehine neticelendiğini ve Yargıtayca onanması üzerine davalı tarafça vekillik görevinden azledildiklerini, davalı ile aralarında mevcut avukatlık ücret sözleşmesi uyarınca vekalet ücretinin, mahkemece tazminine karar verilen bedel ile bunun işlemiş faizinin %10'u olduğunu, buna göre takip ettikleri işle ilgili mahkeme dosyası ve dayanağı bilirkişi raporu esas alındığında vekalet ücreti alacaklarının asıl alacak toplamı olan 13.024.040,00 TL'nin %10'u olan (13.024.040,00 TLx0,10) 1.302.404,00 TL ile asıl alacağa 15.04.2011 tarihinden beri ödeme tarihine kadar işleyecek faizinin toplamı ve AAÜT gereğince mahkemece ve icra müdürlüğünce takdir olunan karşı taraf vekalet ücretinin toplamı olduğunu, davalının azille birlikte işle ilgili zarar ve ziyanı olduğunu belirterek ihtarname ile 4.800.000,00 TL talep ettiğini, davalının çektiği ihtarda davada ıslah yapılmamasını mesleki kusur olarak nitelendirdiğini ancak vekil olarak kendilerine idare ile uzlaşma yetkisi de verildiğinden, sonrasında davalı taraf ile uzlaşma ihtimali ya da taşınmazın değerinin baştan belirlenmesinin mümkün olmadığı bu tür davalarda karşı tarafa yüksek vekalet ücreti ödemek zorunda kalınabileceği ihtimaliyle davanın kısmi dava olarak açılıp ıslah edilmediğini, ihtarnamede belirtilenin aksine dava masraflarının vekil olarak kendileri tarafından karşılanmadığını, davalıya borç verme durumunun söz konusu olduğunu beyan ederek; davanın kabulüne, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 15.000,00 TL vekalet ücreti alacaklarının haksız azilname nedeniyle doğan manevi zararlarına karşılık da 15.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir..."

Devamı için tıklayınız…