TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 129)

Taşınmaz mallara ilişkin “ihalenin (arttırmanın) nasıl yapılacağı ve taşınmazların hangi koşullarla ihale edilebileceği” bu maddede düzenlen-miştir.

I- Taşınmazlar da taşınırlar gibi, «açık art ...