İFLAS DAVASI (İİK. mad. 158)

İİK. mad. 158'de iflas davasındaki yargılama usulü ve depo kararı (emri) düzenlenmiştir.

I- Alacaklının iflas davası açması üzerine, ticaret mahkemesi, icra dairesin ...