ALACAKLI TARAFINDAN, BORÇLUYA AİT EŞYA ÜZERİNDE HAPİS HAKKI (TMK. 950 vd.) KULLANILMASI SIRASINDA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

a. “Muaccel” olmayan bir alacağı için, alacaklı tarafından hapis hakkı (MK. m.950/I)  kullanılabilir mi?

b. Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı (ve üzerinde hapis ...