Bilgi Notu: «İhalenin feshi davası» açılmışsa, takip konusu alacağa faiz, ihale tarihine kadar mı, ihalenin kesinleştiği tarihe kadar mı, yoksa icra (satış) memurunun sıra cetvelini düzenlediği tarihe kadar mı yürütülecek (hesaplanacak)tır?

Takip konusu borcun, borçluya ait malın (malların) icra müdürlüğünce satılması suretiyle ödendiği durumlarda, yapılan satış (ihale) hakkında borçlu tarafından -çok kez yapıldığı gibi, alacaklının satış ...