İCRA TETKİK MERCİİNDE YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 18)

Tetkik merciinde uygulanacak  yargılama   usulü, İİK. mad.18[*]’ de düzenlenmiştir. 

I- Tetkik merciinde, HUMK mad.507-511’de düzenlenmiş olan “basit yargılama us ...