TASARRUFUN İPTALİ İPTÂL DAVALARINDA “YETKİ”, “GÖREV”, “SÜRE”, “HARÇ”, “VEKALET ÜCRETİ”

A- TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA YETKİ

İcra ve İflâs Kanununda bu konuda açık bir hüküm bulunmadığından, HUMK.'nun genel hükümleri gereğince, iptâl davası; davalı-borç ...