OLUMSUZ TESBİT DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 72)

Borçlu tarafından «maddi hukuk bakımından gerçekte borçlu bulunmadığının tesbiti amacıyla» açılan olumsuz tesbit davası, yapılan yargılama sonunda ya davacı-borçl ...