İSTİHKAK DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 97/VIII, X, XIII, XIV, XV)

İcra hukukunda istihkak davasının sonuçlarını, «istihkak davası açılmasının doğurduğu sonuçlar» ve «istihkak davası sonunda verilen kararın (hükmün) doğurduğu sonuçlar» olarak ayrı ayrı ...