İcra Müdürlüğü’nce Taşınmaza Takdir Edilen Kıymete Alacaklı/Borçlu Tarafından Süresi İçinde İcra Hukuk Mahkemesine Başvurularak İtiraz Edilmesi Halinde, Mahkemece Oluşturulacak Bilirkişi Heyetince “Dava Konusu Taşınmazın Hangi Tarihteki Değerinin”  Belirlenmesi Gerekeceği?                                                                                                                                                                       

 

Öz:

İcra Müdürlüğü’nce taşınmaza takdir edilen kıymete, alacaklı/borçlu tarafından süresi içinde icra hukuk mahkemesine başvurularak itira ...