TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN TAŞINMAZIN SATIŞINI İSTEME SÜRESİ (İİK. 106, 110, 281/II)

Bilindiği gibi; 6352 sayılı Yasa ile değişik İİK’nun 106. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, “alacaklı, haczedilen mal taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir”.

Yine 6352 ...