TİCARİ İŞLETME DEVİRLERİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İPTALİ (İİK.m. 280/III)

§ A. İİK. mad. 277/I’de; iptâl davasının, «İİK. 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarruflar nedeniyle açılabileceği» belirtilmiştir.

Şu halde, borçlunun gerek «da ...