İCRA HUKUKUNDA GECİKMİŞ İTİRAZ (İİK. mad. 65)*

Ödeme emrine itiraz için yasada öngörülen  yedi günlük süre  içinde borçlu “önleyici nedenlerle” itiraz hakkını kullanamamışsa, kanunkoyucu, kendis ...