TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ (İİK. mad. 85)

Borçlunun taşınır malları ile taşınmaz malları’nın «ne şekilde haczedileceği» ve «haczin taşınır mallarda doğurduğu sonuçlar» İİK. mad. 85/I, II, V, VI, 86, 87, 88 (ve 102, 103)’de düzenlenmiş ...