İCRA HUKUKUNDA TEHİRİ İCRA (YÜRÜTMENİN DURDURULMASI) (İİK. 36)

Yürütmenin (icranın) durdurulması (geri bırakılması) (tehiri icra), bir hükmün yasa yollarına başvurulması sonucunda  d e ğ i ş t i r i l m e s i,  b o z u l m a s ı  olasılığı için kabul edilmiştir....