İİK.’NUN 360. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İİK.'nun 360. maddesi; «haczedilen malların başka….. yerde (başka icra dairesinin yetki çevresi içinde) bulunması halinde satışın nasıl yapılacağı» ve «araştırma ve ihaleye ilişkin uyuşmazl ...