İİK.’NUN 259. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İİK. mad. 259’da iki husus düzenlenmiştir: Bunlardan birincisi “ihtiyati haciz isteminde bulunan alacaklıdan istenecek teminat”, ikincisi ise, “haksız ihtiyati haciz nedeniyle açılacak tazminat davası& ...