İCRA TEBLİĞLERİ (İİK.mad. 21)

İcra ve iflas işlerinde tebligat konusu, hem İİK. mad. 21’de ve hem de İİK. mad. 57’de düzenlenmiştir. Her iki maddede de; “icraya ait tebliğlerde, Tebligat Kanunu hük&uum ...