İİK.'NUN 79. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu maddede; hacze başlama süresi (yani; haczin, alacaklının haciz isteminde bulunmasından sonra ne zaman yapılacağı ve haczolunacak malların takibin yapıldığı icra dairesinin yetki çevresi dışında olması halinde, haczin na ...