İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİNİN BAĞLI OLDUĞU KOŞULLAR (İİK. mad.257)

Bu maddede; hangi koşullarda ihtiyati haciz kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

Doktrinde «alacaklının, bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için, mahkeme ka ...