İİK.’NUN 94. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (İİK.94)

Bu maddede;

a) «İntifa hakkının haczi»,

b) «Şirket hissesinin haczi»,

c) «Elbirliği mülkiyeti; (iştirak halin ...