İHTİYATİ HACİZDE GÜVENCE» (TEMİNAT) (İİK m.259)

I- A) İlama bağlı olmayan alacağı hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunan alacaklının isteği mahkemece kabul edilirse kendisinden «ileride haksız çıkması halinde borçlunun ve üçüncü ...