İSTİHKAK DAVALARINDA “HACİZ YAPILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT YERDE, BORÇLUYA AİT BELGE, EVRAK VE EŞYA BULUNMASI” NIN KANIT OLARAK DEĞERİ (İİK. mad. 97/a)

Borçluya ait işyerini (taşınmazı), teferruatı niteliğindeki makineleri ile birlikte -2008 tarihinde- bir Banka’dan kredi kullanarak takip konusu borcun doğumundan çok önce  satın alıp, o tarihten beri işleten –b ...