SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI VE İCRA VEKALET ÜCRETİ (İİK. mad. 138)

İİK. mad. 138'de hem «haczedilen malların satışından elde edilen paranın hacze iştirak eden alacaklılar arasında ne şekilde ve ne zaman paylaştırılacağı» ve hem de «vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet &u ...