TAŞINMAZ İHALELERİNDE İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ (İİK. mad. 130)

Taşınmazlara ilişkin ihalelerde, «ihale bedelinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği» İİK.’nun 130. maddesinde [*] düzenlenmiştir. 

I- Taşınmazın satış bedeli, -«ihalenin feshi» is ...