İİK.’NUN 88. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (İİK.88)

Bu maddede; haczedilen taşınır mallar hakkında alınacak olan muhafaza tedbirleri düzenlenmiştir.[1]

I- A- Haczedilen şey; a) Para, b) ...