“İLAM”A DAYALI OLARAK “İLAMSIZ TAKİP” YAPILABİLİR Mİ? (İİK. mad. 36)

Takip konusu ilamı temyiz etmiş olan borçlu, alacaklı tarafından bu ilamın “ilamsız takip yolu ile”  takibe konulup “örnek:7” ödeme emri& ...