TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

İİK. mad. 281’de, iptal davasının sadece «mahkemede» görüleceği belirtilmiştir. Şu halde, iptal davasının, asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.

I- a) Haciz ...