PAY ORANLARI %50 OLAN İKİ KİŞİLİK BİR ANONİM ORTAKLIKTA, BORÇLU-PAYDAŞIN ŞİRKETTEKİ %50 PAYINI DİĞER ALACAKLI-PAYDAŞA ‘BORCUNA KARŞILIK’ DEVRETMESİ HALİNDE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflâs Kanunu’nun 277-284’üncü ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında (ki) Kanunu’nun 24-31’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hük ...