İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 67/I-III)

İİK. mad.67/I’de düzenlenmiş bulunan “i t i r a z ı n  i p t a  l i” davası, borçlunun itirazının hükümsüz kılınarak, itiraz ile duran ilâmsız takibe konu olan alacağın varlığının saptan ...