İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI (İİK.’NUN 261.MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME)

Bu maddede «ihtiyati haciz kararının uygulanması» -yani; ihtiyati haciz kararının ne zaman, nasıl ve nerede uygulanacağı- düzenlenmiştir.[1]

I- Yetkili icra dairesi:...