“Gemi siciline kayıtlı bir gemi”nin (ya da bir “taşınmaz”ın) icra dairesince ihale edildikten (İİK. m. 134) sonra, ‘ihalenin feshi davası’ açılması halinde, geminin dava süresince ihale alıcısına teslim edilmesi mümkün müdür? İhale konusu malın ‘muhafaza ve idaresi’ni sağlamakla yükümlü olan icra dairesinin (İİK. m. 134/I, c: 2) ihale kesinleşinceye kadar satılan gemilerin (ya da fabrikaların, otellerin) işletilmesini sağlaması mümkün müdür?

I- İİK m. 136 uyarınca “taşınmaz malların satışına ilişkin hükümlerin, bayrağı dikkate alınmaksızın gemi siciline kayıtlı bütün gemiler hakkında da uygulanacağı”ndan, DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN