İHALENİN BOZULMASI İSTEMİNİN BAĞLI OLDUĞU SÜRE (İİK. mad. 134/II, c:1, 2; 134/VI)

İhalenin bozulmasını isteme süresi -kural olarak- yedi gün’dür (İİK. mad. 134/II, c: 1).

I- BK. mad. 226’da öngörülen nedenlere dayanan ihalenin bozulması istemleri hakkında da -yan ...