“İSTİHKAK DAVASININ REDDİ” KARARINI TEMYİZ EDEN DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN İİK. MAD. 36/I UYARINCA İSTENEBİLECEK TEMİNATIN CİNS VE MİKTARI

Bilindiği gibi İİK. mad. 36’da düzenlenmiş olan “yürütmenin (icranın) durdurulması” (geri bırakılması) (tehiri icra), bir hükmün temyiz yollarına başvurulması sonucunda d e ğ i ş t i r i ...