İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA “TAAHHÜDÜ İHLAL” SUÇU (İİK. mad. 340)

Bu maddede; «borçlunun borcu ödeme taahhüdünü yerine getirmemesi» suç[1] sayılarak cezalandırılmıştır.

I- Suçun U ...