TAKİP HUKUKUNDA “GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA” SUÇU (İİK. Mad. 338)

İİK.’nun 338. maddesinde [*] borçlunun iki tür eylemi suç sayılarak cezalandırılmıştır. Bunlardan ilki «borçlunun -ve kanunun öngördüğü üçüncü kişilerin (İİK. 89/IV ...